تهیه کنندگان پروژه دانشجویی

مرجان خلج
8890010114m

منا فیروزبخت
8890010243

حمیده علی محمدی
88900894906

بر اساس طرح و راهنمایی

جناب آقای مهندس امید حیدری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زمستان 1389

زیر نظر گروه مهرایان

www.mehrayan.com